• 4 Нова разладна кула (од инокс) со испарувачки систем на ладење
  • 1 Нов изменувач на топлина со иноксни цевки
  • 2 Нов изменувач на топлина со бакарни цевки
  • 3 Изменувачи на топлина во процес на изработка
  • 5 Делови за хидраулика пред вградување
  • 6 Цилиндарски блок од хидраулична пумпа
  • 7 Хидраулична пумпа во процес на репарирање
  • 8 Намотки за високонапонски електромотори
  • 9 Премотување на статор од високонапонски електромотор
  • 10 Премотување на ротор од високонапонски електромотор

Друштвото за трговија, услуги и производство ЛАНГ, Битола е формирано 1999 година.
Од своето постоење до денес своите производи и услуги ЛАНГ, Битола ги продава на пазарите во Македонија со тенденција за проширување и на меѓународните пазари.
Прилагодувајќи се на трендовите на пазарите ЛАНГ, Битола се специјализира за производство и одржување на идустриски изменувачи на топлина, одржување на високонапонски електро мотори, високопритисна хидраулика, услуги со градежна механизација и товарен транспорт.
Денес ЛАНГ, Битола е организација со слободна иницијатива на пазарно работење каде целокупното внимание е насочено кон обезбедување на барањата на купувачите.
Наша цел е квалитетот на производите да ги задоволи барањата на купувачите и очекувањата на корисниците.