• 2 Нов изменувач на топлина со бакарни цевки
  • 3 Изменувачи на топлина во процес на изработка
  • 1 Нов изменувач на топлина со иноксни цевки
  • 4 Нова разладна кула (од инокс) со испарувачки систем на ладење
  • 5 Делови за хидраулика пред вградување
  • 6 Цилиндарски блок од хидраулична пумпа
  • 7 Хидраулична пумпа во процес на репарирање
  • 8 Намотки за високонапонски електромотори
  • 9 Премотување на статор од високонапонски електромотор
  • 10 Премотување на ротор од високонапонски електромотор

Contact

If you have any questions or suggestions are always welcome.

Mailing address

st. Hristo Uzunov 11,
7000, Bitola

Workshop

st. Industriska bb,
7000, Bitola

Tel. (047) 22 83 10
Tel/Fax (047) 60 99 15
Fax (047) 60 93 06
Mob. 075 39 52 93
info@lang.mk