• 1 Нов изменувач на топлина со иноксни цевки
  • 2 Нов изменувач на топлина со бакарни цевки
  • 3 Изменувачи на топлина во процес на изработка
  • 4 Нова разладна кула (од инокс) со испарувачки систем на ладење
  • 5 Делови за хидраулика пред вградување
  • 6 Цилиндарски блок од хидраулична пумпа
  • 7 Хидраулична пумпа во процес на репарирање
  • 8 Намотки за високонапонски електромотори
  • 9 Премотување на статор од високонапонски електромотор
  • 10 Премотување на ротор од високонапонски електромотор
home about_as contact contact